اطلاعات تماس

احمد حمودی

سایر اطلاعات

 

مقام اول 0

مقام دوم 0

مقام سوم 0

تعداد مسابقات 0

دفعات دوپینگ 0

 

میدان مسابقه کلاس اسب مالک مربی مسافت وزن مقام - فاصله کنونی دوپیگ زمان IPR فیلم