اطلاعات تماس

علی اصغر دادخواه ترکداری

سایر اطلاعات

مدیر عامل سرمایه گذاری کارکنان سایپا

دانلود رزومه علی اصغر دادخواه ترکداری

 علی اصغر دادخواه ترکداری