اطلاعات تماس

عليرضا محمدزاده

سایر اطلاعات

مدرس دانشگاه
مشاور حقوقي قراردادهاي داخلي و بين المللي
كارشناسي ارشد حقوق بين الملل دانشگاه تهران
پژوهشگر دكتري حقوق بين الملل

عليرضا محمدزاده

عليرضا محمدزاده