اطلاعات تماس

اسما جعفری

سایر اطلاعات

اسما جعفری
استاد دانشگاه
گوینده دو زبانه
گوینده خبر
مدرس بین المللی
ڪارشناس مترجمی زبان انگلیسی
ڪارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
دانشجوی دڪتری

 اسما جعفری