اطلاعات تماس

بتول شوهانی پور

سایر اطلاعات

بتول شوهانی پور

تاریخ تولد:۱۳۴۹/۰۸/۰۸
محل تولد:عراق
تحصیلات: دکترای پزشکی
شغل:طبابت
محل زندگی:دزفول
 
نمونه سروده های ایشان:
 طوفان
هیچ کس تاپایان شیرین نمیماند
   مهربان نمیماند
 
لحظه ای همه چیز بهم میریزد
طوفان جای نسیم می آید
وهمه چیز تمام میشود
خدا،
پاییزروآفرید
تا
زندگی ام رومعنی کند
عاجزم 
ازمحو تصدیرتوازخیالم
گویی حک شده عکس تودردیدگانم
هیچ کس تا آخر
     مهربان نمیماند
         شیرین نمیماند
             لحظه ایی 
طوفان جای نسیم می آید 
     وهمه چیزتمام میشود.
خدایا،
       هنوزاز
          دردهایی رنج میبرم
            که به هیچ کس غیرازتو 
                   نمیگم.
مثل بعضی گلهای قشنگ که بی عطرند
       بعضی زنهای خوب  هم بی شانسند
پشت هرزن بزرگی هیچ چیزوجود ندارد
خدازن رو بزرگ آفرید
زن برای قوی بودن به هیچ چیز نیازندارد
زنهای خوب وکم شانس تودنیامون زیادن
مثل گلهای قشنگ وبی عطرن
هزارتا  دشمن روشاید ببخشم
اماتو رونه
به توکورکورانه
وخدایی اعتمادکردم
تورومثل فرشته میدیدم
اماافسوس .
توروهرگزنمیبخشم.
#۱۰
میدانی 
چرادر
عشق مردود شدم
چون تقلب نکردم.
#۱۱
چه شب یلدای بلندیس
به بلندای انتظارم
تک وتنها نشسته ام
بیدارم هنوز
شاید آهنگ موبایلم به رقص آید
آریا توآمد
امانه 
انگارکودکم هنوز دربندست
شرم دارم ازعشق گریه کنم
پیش شب یلدارسواش کنم
من حتی ازاین دلخوشی محروم شدم
#۱۲
منتظرزمین خوردنم بود
   اونی که دوستم داشت
       خدابامن بود
         به چاه افتاد 
              اونی که منتظرافتادنم 
                 بود.
#۱۳
مراصداکن خدا
     درآغوش بگیر
           که به ستوه آمده ام 
 ازاین ددها
نه آبی آب آرامشم میدهد
       ونه وسعت دشت
 آرامشم  نگاه توست 
مراصداکن خدا
#۱۴
غرق شدم
 ازفتنه های اهل زمین
ناجی ام کشتی نوحی دیگر
#۱۵
حالا که نیستی
 سرشارم ازخدا
 ازامید
همه چیزروح دارد
میله های طلایی قفس
برای  پرنده 
معنی عشق میدهد
نوشته هام 
می کوبن به صفحه
همه چیزروح دارد
و من دراوجم 
فاصله ای ندارم باخدا
#۱۶
عاجزم ازمحوتصویرتو ازخیالم
گویی حک شده نگاه تودردیدگانم
درخواب وبیدار ی ووقت نماز
تنهاتویی آرامش جانم
#۱۷
 گاهی روزی
همان  دستهای قشنگی ست
 که برای کمک تومی آیند