اطلاعات تماس

ابراهیم باقرزاده

سایر اطلاعات

نام: ابراهیم
نام و نام خانوادگی: باقرزاده
متولد: فارسان _چهارمحال و بختیاری
تخصص:بازیگری

ایشان درسال 1398-1399 مقام اول در داستان نویسی

و درسال1400_1401 رتبه اول فیلم کوتاه در کشور را گرفته است

ابراهیم باقرزاده

ابراهیم باقرزاده

ابراهیم باقرزاده

ابراهیم باقرزاده