اطلاعات تماس

الیاس حسینلو

سایر اطلاعات

الیاس ایرج مهرآباد جنوبی

(الیاس حسینلو معروف به الیاس ایرج)

از ورزشکاران نامی تهران

رشته ورزشی: مربی تکواندو

ایرج حسین لو معروف به "الیاس"