اطلاعات تماس

فردین ویسی وکالت

سایر اطلاعات

فردین ویسی

متولد ۱۳۷۵

در اين موقع که می خواهم به شغل شريف وکالت نائل شوم ، به خداوند قادر متعال قسم ياد می کنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده ، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته ، و بر خلاف شرافت و وکالت اقدام و اظهاری ننمايم

 فردین ویسی

 فردین ویسی وکالت