اطلاعات تماس

فواد امینی

سایر اطلاعات

فواد امینی شاعر

متولد ۱۳۷۸ . کرد زبان . کرمانشاه شهرستان پاوه

فواد امینی

فواد امینی

فواد امینی شاعر

فواد امینی شاعر

فواد امینی شاعر

فواد امینی شاعر

فواد امینی شاعر

فواد امینی شاعر