اطلاعات تماس

گلی داودی (هیوا)

سایر اطلاعات

گلی داودی
تخلص :هیوا
 تاریخ تولد 1/6/1360
ازشهرستان دلگان
دبیر ادبیات فارسی
شاعراهل بیت هستم.ازسن کودکی شعرنوشتم.مادرم پشتیبانم بوده.
بیشتراشعارعاشقانه ام وگم کردم.وازسال۹۸بصورت حرفه ای شعرنوشتم این اشعارازسال ۹۸به بعدم هست ک بچاپ رسیدند
مجموعه شعرم رابه همت آقای محمدبامری ریاست حوزه علمیه دلگان درقسمت مردان به چاپ رسیده.هم اکنون هم درحال نوشتن یک اثردیگرهستم بامضمون عاشقانه.

گلی داودی (هیوا)
گلی داودی (هیوا)
*********************************************************
goli davoodi hiva
کتاب بوستان رضوی
آقاسللامم یارضا
چشمه ی نیکی وصفا
ازهرکجاوناکجا
درشوق دیدارشما
چون ازمدینه آمدی
دردام کینه آمدی
مامون برایت کینه داشت
بغض تورادرسینه داشت
***********************************************************
 
برخی سروده های ایشان در ادامه آمده است:
 
*امشب بیابامن بمان*:

*امشب هوالبریزعشق وانتظاراست*

*امشب دل من درفراقش بیقراراست*
*امشب سکوت آینه لبریزحرف است*
*آهنگ قلبِ زارمن جیغ وهواراست*

*امشب دلم باآینه صدرازدارد*

*جانم هوای رفتن وپروازدارد*

*نبض سکوتم می زندتابی نهایت*

*میلم هوای خواندن وآوازدارد*

*امشب کرانه تاکرانه باتوهستم*

*باعشق وآهنگ وترانه باتوهستم*

امشب بیابامن بمان وهمسفرباش
 
*************************************************************
 
*امشب بیابامن بمان*:

*امشب هوالبریزعشق وانتظاراست*

*امشب دل من درفراقش بیقراراست*
*امشب سکوت آینه لبریزحرف است*
*آهنگ قلبِ زارمن جیغ وهواراست*

*امشب دلم باآینه صدرازدارد*

*جانم هوای رفتن وپروازدارد*

*نبض سکوتم می زندتابی نهایت*

*میلم هوای خواندن وآوازدارد*

*امشب کرانه تاکرانه باتوهستم*

*باعشق وآهنگ وترانه باتوهستم*

*امشب بیابامن بمان وهمسفرباش*

*بابیت های عاشق باتوهستم*

*امشب خدای عاشقان پررمزورازاست*
*قلب ِ خدای عشق درسوزوگدازاست*

*لیلی خدای عشق راتسخیرکرده‌*

*مجنون زسوزِ عشق اوغرق نیازاست*
*شاعر:گلی داودی* (هیوا)
*ازشهرستان دلگان _استان سیستان‌*وبلوچستان
***********************************************************
*قسم می خورم تابیایی*

*به تک بیت های چوالماس*

*به رنگ غزلهای احساس*

*به پیراهن پاره ی عشق*

*به زندان یکباره ی عشق*
*قسم می خورم تابیایی*

*بسوزم زسوزِ جدایی*

*به شبْ ناله های پرازسوز*

*به هجرانِ فرداوامروز*


*به خواب سحرگاه عاشق*

*به رخساره ی ماه عاشق*

*قسم می خورم تابیایی*

*بسوزم ازاین بی وفایی*

*به خال رُخ پاک دلبر*

*به آن سینه ی چاک دلبر*

*به دنیای ویرانه سوگند*

*که گشته دلم محولبخند*

*قسم می خورم تابیایی*

*بسوزم ازاین بی وفایی*

*کنون شعرمن بندِعشق است*

*گرفتارِترفندعشق است*

*به تک بیتهای پرازدرد*

*به آه دلی خسته وترد*

*قسم می خورم تابیایی*

*بمیرم ازاین بی وفایی*

*به اشعارزیبای (هیـــــوا*)*

*به عشق وبه رویای (هیـــــوا)*
*به قلب غمین وفگارش*

*به هرلحظه ی انتظارش*

*قسم میخورم تابیایی*

*بسوزم زسوزجدایی*
*شاعر:گلی داودی(هیـــــوا)*

*استان سیستان وبلوچستان*
*شهرستان دلگان
*********************************************************
*فاطمه‌*
*آسیه، مریم ،خدیجه،فاطمه*

*عزت زن رانتیجه فاطمه*

*طاهره ،پاکْ آفریده فاطمه*

*آنکه نابیناندیده فاطمه*

*فاطمه یعنی پدر،باباشده*

*غنچه باغ ولایت واشده*

*آنکه احمدرالقب"ابتر" نهاد*

*باورودفاطمه رسواشده*

*یاس خوشبوی پیمبرفاطمه*

*برعلی غمخواروهمسرفاطمه*

*(برپدرتک دانه دخترفاطمه )*

*ای بتول پاک واطهرفاطمه*

*برپدردخترومادرفاطمه*

*عزت زن راخریده فاطمه*

*ازازل پاک آفریده فاطمه*
*فاطمه یعنی زنی ازجنس نور*

*دختری هم جنس عفت هم غرور*

*آنکه رویش چون مهِ تابنده بود*

*جنس احسان وصفاوخنده بود*
*فاطمه یعنی همه دنیای زن*

*عزت وحجب وهمه سیمای زن*

*ای حیاوعفت زن فاطمه*

*ای مه همواره روشن فاطمه*

*شاعر:گلی داودی(هیوا)*_

_*شهرستان دلگان _استان سیستان وبلوچستان*