اطلاعات تماس

گلی داودی (هیوا)

سایر اطلاعات

گلی داودی
تخلص :هیوا
 تاریخ تولد 1/6/1360
ازشهرستان دلگان
دبیر ادبیات فارسی
گلی داودی (هیوا)
گلی داودی (هیوا)
برخی سروده های ایشان در ادامه آمده است:
*************************************************************
*امشب بیابامن بمان*:

*امشب هوالبریزعشق وانتظاراست*

*امشب دل من درفراقش بیقراراست*
*امشب سکوت آینه لبریزحرف است*
*آهنگ قلبِ زارمن جیغ وهواراست*

*امشب دلم باآینه صدرازدارد*

*جانم هوای رفتن وپروازدارد*

*نبض سکوتم می زندتابی نهایت*

*میلم هوای خواندن وآوازدارد*

*امشب کرانه تاکرانه باتوهستم*

*باعشق وآهنگ وترانه باتوهستم*

امشب بیابامن بمان وهمسفرباش
 
*************************************************************
 
*امشب بیابامن بمان*:

*امشب هوالبریزعشق وانتظاراست*

*امشب دل من درفراقش بیقراراست*
*امشب سکوت آینه لبریزحرف است*
*آهنگ قلبِ زارمن جیغ وهواراست*

*امشب دلم باآینه صدرازدارد*

*جانم هوای رفتن وپروازدارد*

*نبض سکوتم می زندتابی نهایت*

*میلم هوای خواندن وآوازدارد*

*امشب کرانه تاکرانه باتوهستم*

*باعشق وآهنگ وترانه باتوهستم*

*امشب بیابامن بمان وهمسفرباش*

*بابیت های عاشق باتوهستم*

*امشب خدای عاشقان پررمزورازاست*
*قلب ِ خدای عشق درسوزوگدازاست*

*لیلی خدای عشق راتسخیرکرده‌*

*مجنون زسوزِ عشق اوغرق نیازاست*
*شاعر:گلی داودی* (هیوا)
*ازشهرستان دلگان _استان سیستان‌*وبلوچستان
***********************************************************
*قسم می خورم تابیایی*

*به تک بیت های چوالماس*

*به رنگ غزلهای احساس*

*به پیراهن پاره ی عشق*

*به زندان یکباره ی عشق*
*قسم می خورم تابیایی*

*بسوزم زسوزِ جدایی*

*به شبْ ناله های پرازسوز*

*به هجرانِ فرداوامروز*


*به خواب سحرگاه عاشق*

*به رخساره ی ماه عاشق*

*قسم می خورم تابیایی*

*بسوزم ازاین بی وفایی*

*به خال رُخ پاک دلبر*

*به آن سینه ی چاک دلبر*

*به دنیای ویرانه سوگند*

*که گشته دلم محولبخند*

*قسم می خورم تابیایی*

*بسوزم ازاین بی وفایی*

*کنون شعرمن بندِعشق است*

*گرفتارِترفندعشق است*

*به تک بیتهای پرازدرد*

*به آه دلی خسته وترد*

*قسم می خورم تابیایی*

*بمیرم ازاین بی وفایی*

*به اشعارزیبای (هیـــــوا*)*

*به عشق وبه رویای (هیـــــوا)*
*به قلب غمین وفگارش*

*به هرلحظه ی انتظارش*

*قسم میخورم تابیایی*

*بسوزم زسوزجدایی*
*شاعر:گلی داودی(هیـــــوا)*

*استان سیستان وبلوچستان*
*شهرستان دلگان
*********************************************************
*فاطمه‌*
*آسیه، مریم ،خدیجه،فاطمه*

*عزت زن رانتیجه فاطمه*

*طاهره ،پاکْ آفریده فاطمه*

*آنکه نابیناندیده فاطمه*

*فاطمه یعنی پدر،باباشده*

*غنچه باغ ولایت واشده*

*آنکه احمدرالقب"ابتر" نهاد*

*باورودفاطمه رسواشده*

*یاس خوشبوی پیمبرفاطمه*

*برعلی غمخواروهمسرفاطمه*

*(برپدرتک دانه دخترفاطمه )*

*ای بتول پاک واطهرفاطمه*

*برپدردخترومادرفاطمه*

*عزت زن راخریده فاطمه*

*ازازل پاک آفریده فاطمه*
*فاطمه یعنی زنی ازجنس نور*

*دختری هم جنس عفت هم غرور*

*آنکه رویش چون مهِ تابنده بود*

*جنس احسان وصفاوخنده بود*
*فاطمه یعنی همه دنیای زن*

*عزت وحجب وهمه سیمای زن*

*ای حیاوعفت زن فاطمه*

*ای مه همواره روشن فاطمه*

*شاعر:گلی داودی(هیوا)*_

_*شهرستان دلگان _استان سیستان وبلوچستان*