اطلاعات تماس

حمید بابایی فر

سایر اطلاعات

حمید بابایی فر
کارشناسی علوم بانکی و مشاور امور مالی و اقتصادی
در شرکتها و بخشهای خصوصی و دولتی سال ۱۳۹۳ بازنشسته بانک صادرات
پستهای سازمانی ریس شعبه بانک صادرات مرکزی
معاونت مالی و اقتصادی شرکت ژرف کار جم
و مشاوره مالی چندین شرکت بخش خصوصی
مشاوره حقوقی در مشکلات بانکی
اطلاعات لازم و مکفی جهت ترخیض کالا و واردات ازجمله خودرو

حمید بابایی فر