اطلاعات تماس

مهتاب زنگنه پارسا

سایر اطلاعات

دکتر مهتاب(فاطمه) زنگنه پارسا
شماره پروانه نظام روانشناسی :1403375

سوابق آموزشی:

دکترای مشاوره دانشگاه تهران شمال
کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علوم تحقیقات
کارشناسی مشاوره دانشگاه دولتی

دانلود رزومه مهتاب زنگنه پارسا 

دکتر مهتاب (فاطمه) زنگنه پارسا