اطلاعات تماس

محمد صفری کارآفرین

شبکه های اجتماعی

9120968006

سایر اطلاعات

محمد صفری

متولد 22 شهریور 1375

 

کار آفرین و ایده پرداز جوان
مشاور در امور سرمایه گذاری

مدرس ارز دیجیتال

مدرس تمام سبک های ماساژ
مالک سالن های ماساژ رز سیاه در تهران و اصفهان

مدرس دوره های جذب ، چاکراه شناسی و انرژی درمانی

مربی انگیزشی

محمد صفری کارآفرین

محمد صفری کارآفرین

 

محمد صفری کارآفرین

محمد صفری کارآفرین

محمد صفری کارآفرین

محمد صفری کارآفرین