اطلاعات تماس

محمدرضا زاده نجف

سایر اطلاعات

محمدرضا زاده نجف
مشاور حقوقی و مدرس دانشگاه
کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
دکتری حقوق عمومی دانشگاه علوم تحقیقات
مشاور حقوقی ( قراردادهای بین المللی)

مقالات:

کارشایسته معلولان در پرتو اسناد حقوقی و سیاست های کلان

محمدرضا زاده نجف

محمدرضا زاده نجف