اطلاعات تماس

مرتضی ابراهیمی لقب رونالدو

شبکه های اجتماعی

morteza74621

سایر اطلاعات

مرتضی ابراهیمی

ساکن: روستایی گلخانی

شغل: پوشاک

فعالیت فعلی: کلیپ فان، غمگین.

مرتضی ابراهیمی لقب رونالدو

مرتضی ابراهیمی لقب رونالدو

مرتضی ابراهیمی لقب رونالدو

 مرتضی ابراهیمی لقب رونالدو