اطلاعات تماس

سعیده سادات رسولی آهاری

سایر اطلاعات

سعیده سادات رسولی

کارشناس پرستاری
ن پ‌ ۹۴۱۲۶۷۶۲
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
عضو سازمان نظام روان شناسی ایران
ش ۲۰۱۲۷

از،زمانی که مارتین سلیگمن نظریه روانشناسی مثبت گرا را مطرح کرد بیش از دو دهه نمی‌گذرد، سلیگمن و همکارانش با استفاده از روش های علمی و طبقه بندی مفاهیم توانستند مجموعه کاملی از مولفه ها و اصطلاحات را در یک مکتب جدید فکری با عنوان رویکرد مثبت‌گرا معرفی کنند.
مفاهیمی چون خردورزی ، شفقت ورزی ، تاب آوری، مدارا ، عدالت ، شجاعت ، امید ، شادی، نوعدوستی ، رضایت ، سعادت و ...
این مفاهیم قرن ها پیش در اندیشه بشر مطرح بوده و در سخنان بزرگان و اندیشمندان به شیواترین شکل بیان شده .
روانشناسی صرفا مطالعه و درمان بیماری ، ضعف و آسیب نیست بلکه می‌تواند به بررسی فضایل و توانمندی های انسان هم بپردازد و به سمت ایجاد چگونگی های نیکو نیز معطوف شود و هدف از این نوع نگرش نه تنها صرفا درمانگری بلکه ساختن بهینه کیفیت زندگی انسان و به زیستن است...

سعیده سادات رسولی آهاری

سعیده سادات رسولی آهاری