اطلاعات تماس

سارا شهریاری

سایر اطلاعات

سارا شهریاری
متولد ۱۳۷۲
خوزستان شهرستان ایذه
دکترای بهداشت حرفه ای دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای دانشگاه اصفهان
کارشناسی بهداشت حرفه ای دانشگاه اهواز
کارشناسی پرستاری از دانشگاه شیراز
عضو انجمن بازرسی غذا و دارو

 بازرس برتر در گروه غذا و دارو در سال ۱۴۰۲
دریافت لوح سپاس از وزیر محترم بهداشت
دریافت حکم ارتقاء سمت از بازرسی به ناظر ارشد بازرسی
رتبه اول قبولی در آزمون نظام مهندسی سلامت

تاییده مقاله در دوران کارشناسی ارشد از هیات علمی دانشگاه
از جمله مقاله بیماری شایع زنان در مناطق محروم

سارا شهریاری