اطلاعات تماس

شایان شیخ سیه بنوئیه

سایر اطلاعات

شایان شیخ سیه بنوئیه
متولد: 1384

زادگاه کرمان

قد:172

بازیکن صنعت مس کرمان، شاهین کرمان و کشاورزمشهد
پست بازیک وینگر چپ دفاع چپ
شایان شیخ سیه بنوئیه

شایان شیخ سیه بنوئیه