فرعون شدی یوسف من !رحم سرت نیست
آنقدر عزیزی که به کنعان نظرت نیست

بیچاره شود قلب زلیخای من از عشق
افسوس که از کوی دل ما گذرت نیست

ای وای به حال دل عاشق که اسیر است
اما تو از احوال دل ما خبرت نیست

صد بار شکستی دل و دیدی ثمرش را
دلدادگی و عشق چرا پس هنرت نیست؟

برگرد به کنعان و در آغوش پدر باش
انگار نه انگار که فرعون پدرت نیست

سخت است بفهمی که دلت گم شده اما !
در آن طرفش هیچ کسی منتظرت نیست

#اعظم_تفرشی