برای دخترم ❤️

از برایت میکنم من مادری

جان زهرامادرت تک دختری ❤️

خدا داده به من یک دانه دختر

نجیب و مهربان دردانه دختر❤️

اللهی او برایم زنده ماند

همیشه تا ابد پاینده ماند ❤️

اللهی آمین 🙏❤️